اپتو کوپلر

اپتو کوپلر

 اُپتوکوپلر یک مجموعه فرستنده و گیرندۀ نوری است، به این صورت که در یک مدار، سیگنال به نور تبدیل شده و می‌تابد و در سوی دیگر سنسور این نور را حس کرده و به سیگنال الکتریکی تبدیل می‌کند.

نمایش:
مرتب کردن براساس:

اپتو ترایاک H11J5

اپتو ترایاک H11J5 اُپتوکوپلر یک مجموعه فرستنده و گیرندۀ نوری است، به این صورت که در یک مدار، ..

به من اطلاع بده!

اپتو ترایاک MOC3020

اپتو ترایاک MOC3020 اُپتوکوپلر یک مجموعه فرستنده و گیرندۀ نوری است، به این صورت که در یک مدار..

به من اطلاع بده!

اپتو ترایاک MOC3021

اپتو ترایاک MOC3021 اُپتوکوپلر یک مجموعه فرستنده و گیرندۀ نوری است، به این صورت که در یک مدار..

به من اطلاع بده!

اپتو ترایاک MOC3022

اپتو ترایاک MOC3022 اُپتوکوپلر یک مجموعه فرستنده و گیرندۀ نوری است، به این صورت که در یک مدار..

10,000 تومان

اپتو ترایاک MOC3023

اپتو ترایاک MOC3023 اُپتوکوپلر یک مجموعه فرستنده و گیرندۀ نوری است، به این صورت که در یک مدار..

به من اطلاع بده!

اپتو ترایاک MOC3030

اپتو ترایاک MOC3030 اُپتوکوپلر یک مجموعه فرستنده و گیرندۀ نوری است، به این صورت که در یک مدار..

به من اطلاع بده!

اپتو ترایاک MOC3041

اپتو ترایاک MOC3041 اُپتوکوپلر یک مجموعه فرستنده و گیرندۀ نوری است، به این صورت که در یک مدار..

15,000 تومان

اپتو ترایاک MOC3063

اپتو ترایاک MOC3063 اُپتوکوپلر یک مجموعه فرستنده و گیرندۀ نوری است، به این صورت که در یک مدار..

12,000 تومان

اپتو ترایاک MOC3083

اپتو ترایاک MOC3083 اُپتوکوپلر یک مجموعه فرستنده و گیرندۀ نوری است، به این صورت که در یک مدار..

به من اطلاع بده!

اپتو تریستور H11C4

اپتو تریستور H11C4 اُپتوکوپلر یک مجموعه فرستنده و گیرندۀ نوری است، به این صورت که در یک مدار،..

به من اطلاع بده!

اپتوکوپلر 4N25

اپتوکوپلر 4N25 اُپتوکوپلر یک مجموعه فرستنده و گیرندۀ نوری است، به این صورت که در یک مدار، سیگنال ب..

به من اطلاع بده!

اپتوکوپلر 4N26

اپتوکوپلر 4N26 اُپتوکوپلر یک مجموعه فرستنده و گیرندۀ نوری است، به این صورت که در یک مدار، سیگنال ب..

15,000 تومان

اپتوکوپلر 4N27

اپتوکوپلر 4N27 اُپتوکوپلر یک مجموعه فرستنده و گیرندۀ نوری است، به این صورت که در یک مدار، سیگنال ب..

به من اطلاع بده!

اپتوکوپلر 4N28

اپتوکوپلر 4N28 اُپتوکوپلر یک مجموعه فرستنده و گیرندۀ نوری است، به این صورت که در یک مدار، سیگنال ب..

به من اطلاع بده!

اپتوکوپلر 4N29

اپتوکوپلر 4N29 اُپتوکوپلر یک مجموعه فرستنده و گیرندۀ نوری است، به این صورت که در یک مدار، سیگنال ب..

به من اطلاع بده!

اپتوکوپلر 4N30

اپتوکوپلر 4N30 اُپتوکوپلر یک مجموعه فرستنده و گیرندۀ نوری است، به این صورت که در یک مدار، سیگنال ب..

به من اطلاع بده!

اپتوکوپلر 4N31

اپتوکوپلر 4N31 اُپتوکوپلر یک مجموعه فرستنده و گیرندۀ نوری است، به این صورت که در یک مدار، سیگنا..

به من اطلاع بده!

اپتوکوپلر 4N33

اپتوکوپلر 4N33 اُپتوکوپلر یک مجموعه فرستنده و گیرندۀ نوری است، به این صورت که در یک مدار، سیگنا..

به من اطلاع بده!

اپتوکوپلر 4N35

اپتوکوپلر 4N35 اُپتوکوپلر یک مجموعه فرستنده و گیرندۀ نوری است، به این صورت که در یک مدار، سیگنال ب..

6,000 تومان

اپتوکوپلر 4N36

اپتوکوپلر 4N36 اُپتوکوپلر یک مجموعه فرستنده و گیرندۀ نوری است، به این صورت که در یک مدار، سیگنا..

به من اطلاع بده!

اپتوکوپلر 4N37

اپتوکوپلر 4N37 اُپتوکوپلر یک مجموعه فرستنده و گیرندۀ نوری است، به این صورت که در یک مدار، سیگنال ب..

به من اطلاع بده!

اپتوکوپلر 4N38

اپتوکوپلر 4N38 اُپتوکوپلر یک مجموعه فرستنده و گیرندۀ نوری است، به این صورت که در یک مدار، سیگنا..

به من اطلاع بده!

اپتوکوپلر 6N137

اپتوکوپلر 6N137 اُپتوکوپلر یک مجموعه فرستنده و گیرندۀ نوری است، به این صورت که در یک مدار، سی..

18,000 تومان

اپتوکوپلر 6N139

اپتوکوپلر 6N139 اُپتوکوپلر یک مجموعه فرستنده و گیرندۀ نوری است، به این صورت که در یک مدار، سی..

به من اطلاع بده!

اپتوکوپلر BRT11

اپتوکوپلر BRT11 اُپتوکوپلر یک مجموعه فرستنده و گیرندۀ نوری است، به این صورت که در یک مدار، سیگن..

به من اطلاع بده!

اپتوکوپلر H11A4

اپتوکوپلر H11A4 اُپتوکوپلر یک مجموعه فرستنده و گیرندۀ نوری است، به این صورت که در یک مدار، سیگنال ..

به من اطلاع بده!

اپتوکوپلر H11A5

اپتوکوپلر H11A5 اُپتوکوپلر یک مجموعه فرستنده و گیرندۀ نوری است، به این صورت که در یک مدار، سیگنال ..

به من اطلاع بده!

اپتوکوپلر H11AA1

اپتوکوپلر H11AA1 اُپتوکوپلر یک مجموعه فرستنده و گیرندۀ نوری است، به این صورت که در یک مدار، سیگنال..

به من اطلاع بده!

اپتوکوپلر H11D1

اپتوکوپلر H11D1 اُپتوکوپلر یک مجموعه فرستنده و گیرندۀ نوری است، به این صورت که در یک مدار، سیگنال ..

به من اطلاع بده!

اپتوکوپلر H11L2

اپتوکوپلر H11L2 اُپتوکوپلر یک مجموعه فرستنده و گیرندۀ نوری است، به این صورت که در یک مدار، سی..

به من اطلاع بده!

اپتوکوپلر PC817

اپتوکوپلر PC817 اُپتوکوپلر یک مجموعه فرستنده و گیرندۀ نوری است، به این صورت که در یک مدار، سیگن..

2,000 تومان

اپتوکوپلر PS2801-4

اپتوکوپلر PS2801-4 اُپتوکوپلر یک مجموعه فرستنده و گیرندۀ نوری است، به این صورت که در یک مدار، س..

به من اطلاع بده!

اپتوکوپلر TLP250

اپتوکوپلر TLP250 اُپتوکوپلر یک مجموعه فرستنده و گیرندۀ نوری است، به این صورت که در یک مدار، س..

50,000 تومان

اپتوکوپلر TLP2601

اپتوکوپلر TLP2601 اُپتوکوپلر یک مجموعه فرستنده و گیرندۀ نوری است، به این صورت که در یک مدار، ..

به من اطلاع بده!

اپتوکوپلر TLP521

اپتوکوپلر TLP521 اُپتوکوپلر یک مجموعه فرستنده و گیرندۀ نوری است، به این صورت که در یک مدار، س..

5,000 تومان

اپتوکوپلر TLP521-2

اپتوکوپلر TLP521-2 اُپتوکوپلر یک مجموعه فرستنده و گیرندۀ نوری است، به این صورت که در یک مدار،..

به من اطلاع بده!

اپتوکوپلر TLP521-4

اپتوکوپلر TLP521-4 اُپتوکوپلر یک مجموعه فرستنده و گیرندۀ نوری است، به این صورت که در یک مدار،..

45,000 تومان

اپتوکوپلر TLP531

اپتوکوپلر TLP531 اُپتوکوپلر یک مجموعه فرستنده و گیرندۀ نوری است، به این صورت که در یک مدار، س..

20,000 تومان

اپتوکوپلر TLP541

اپتوکوپلر TLP541 اُپتوکوپلر یک مجموعه فرستنده و گیرندۀ نوری است، به این صورت که در یک مدار، س..

به من اطلاع بده!

اپتوکوپلر TLP621-4

اپتوکوپلر TLP621-4 اُپتوکوپلر یک مجموعه فرستنده و گیرندۀ نوری است، به این صورت که در یک مدار،..

به من اطلاع بده!

اپتوکوپلر TLP627

اپتوکوپلر TLP627 اُپتوکوپلر یک مجموعه فرستنده و گیرندۀ نوری است، به این صورت که در یک مدار، س..

به من اطلاع بده!

اپتو, اپتو کوپلر, قیمت اپتوکوپلر, اپتوکوپلر چیستو, انواع اپتوکوپلر, کار با اپتو کوپلر,

کالا در حال حاضر موجود نمیباشد.ایمیل خود را وارد نمایید، زمانی که کالا در دسترس باشد به شما اطلاع میدهیم.